Baza wiedzy - Lista pytań i odpowiedzi związana z opłatą produktową

CO TO JEST OPŁATA PRODUKTOWA ?

Opłata produktowa to opłata za opakowania wprowadzane do użytku przez producentów i importerów. Jest to rodzaj opłaty ekologicznej. Dotyczy także odpadów poużytkowych takich jak oleje, opony i akumulatory.

CO PODLEGA OPŁACIE PRODUKTOWEJ ?

Przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.
Przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach” stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

KTO PODLEGA OPŁACIE PRODUKTOWEJ ?

Opłacie podlegają wszyscy przedsiębiorcy dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu:
- produktów w opakowaniach;
- dystrybuujących produkty w opakowaniach;
- wprowadzających opakowania;
- wprowadzających produkty w opakowaniach wprowadzających do obrotu
- baterie lub akumulatory;
- dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
- użytkujących baterie lub akumulatory.

CO TO SĄ ODPADY POUŻYTKOWE ?

Wszystkich przedsiębiorców wprowadzających pojazdy obowiązują przepisy regulujące gospodarkę odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w związku z wprowadzeniem takich odpadów jak:
- Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej;
- Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych;
- Mieszanki olejowe do obróbki metali;
- Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych;
- Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu;
- Preparaty smarowe przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych;
- Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w motocyklach i rowerach;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach;
- Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe opony pneumatyczne z gumy;
- Opony pneumatyczne, używane.

CO TO SĄ ORGANIZACJE ODZYSKU ?

W większości państw europejskich, w tym w Polsce, działają organizacje odzysku, których zadaniem jest wypełnianie ustawowych obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które nałożone są na wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.
Współpraca z organizacjami nie jest obligatoryjna i przedsiębiorcy mogą samodzielnie wykonać swoje obowiązki odzysku i recyklingu wytworzonych przez siebie odpadów.
Opony pneumatyczne, używane

ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W PROCESIE RECYKLINGU POJAZDÓW W POLSCE

Organizacje odzysku są częścią całego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej organizacje te świadczą usługi związane z przejęciem obowiązku odzysku i recyklingu nałożonego ustawowo na każdego Importera.
Tym samym uwalniają one Importerów od konieczności samodzielnej realizacji oraz od odpowiedzialności związanej z prawidłowym wykonaniem ustawy.
Zawarcie umowy z Organizacją Odzysku jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy. Gwarantuje komfort działania i obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

JAKIE USTAWOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄ IMPORTERA POJAZDÓW ?

Importer jest obowiązany stosować przepisy:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach”,
- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”,
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach”,
jak również:
- zapewnić odzysk odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
- osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załącznikach ustaw,
- do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z organizacją odzysku lub innym podmiotem, który posiada EMAS lub ISO14001.

JAK MOŻESZ ROZLICZYĆ OPŁATY PRODUKTOWE ?

Obowiązki wynikające z ustawy można realizować na dwa sposoby – samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.
Współpraca z organizacją jest bardzo wygodna, gdyż przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek wykonania odzysku, wyręcza w sporządzaniu dokumentów oraz przynosi spore oszczędności.
W przypadku indywidualnego rozliczania się z Urzędem Marszałkowskim opłata jest zdecydowanie wyższa – wynosi około 600 zł za jeden samochód. Jest to złożony proces. Wymagane jest:
- prowadzenie tzw. ewidencji dodatkowej w sposób umożliwiający ustalenie ilości wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej.
- składanie rocznych sprawozdań dotyczących ilości wprowadzonych opakowań i produktów, wielkości osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu
- obliczanie według skomplikowanego wzoru wysokości koniecznej opłaty

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Strona ta powstała w związku z narastającymi problemami związanym z opłatami produktowym. Postaramy się wyjaśnić główne aspekty związane z ustawowymi obowiązkami przedsiębiorców wprowadzających samochody na polski rynek. Będziemy odpowiadać na nurtujące Państwa pytania dotyczące gospodarowania odpadami, obrotu akumulatorami, opłatami produktowymi oraz innymi dziedzinami związanymi z recyklingiem pojazdów.

DO OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI BDO POZOSTAŁO
74
DNI
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane