Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.autooplataproduktowa.pl

§ 1.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.autooplataproduktowa.pl. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego jest firma INTEGRATOR Sp. z o.o., posiadająca siedzibę pod adresem 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 1, REGON: 180222100, NIP: 5170210845, KRS: 0000279398.
2. Korzystanie z serwisu www.autooplataproduktowa.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies – dostępnej w serwisie.

§2.
Aby korzystać z Serwisu, należy spełniać następujące wymagania techniczne:
a) Przeglądarka IE, Firefox, Opera, Chrome – wersje aktualne,
b) Systemy operacyjne Win XP, Vista lub nowsze
c) Włączona obsługa cookies.
§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:
a) Usługodawca – firma INTEGRATOR Sp. z o.o., posiadająca siedzibę pod adresem 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 1, REGON: 180222100, NIP: 5170210845, KRS: 0000279398;
b) Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie www.autooplataproduktowa.pl i posiada aktywne konto. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych gdy uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
c) Odwiedzający – osoba fizyczna, która odwiedza bezpłatnie stronę internetową www.autooplataproduktowa.pl, korzysta z usług Serwisu w sposób ograniczony, właściwy dla osób niezarejestrowanych;
d) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.autooplataproduktowa.pl;
i) IP, adres IP – ciąg liczb pozwalających na identyfikację komputera w sieci;
k) Usługa – możliwość korzystania z Serwisu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Odwiedzających oraz Reklamodawców pod adresem internetowym www.autooplataproduktowa.pl.

§ 4.
1. Serwis (blog) służy propagowaniu wiedzy na temat opłaty produktowej, która obowiązuje podmioty importujące pojazdy do Polski.
2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są pozyskiwane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności prowadzonego Serwisu, jednak publikowane treści i dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Odwiedzających lub Użytkowników, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w szczególności za decyzje Odwiedzających lub Użytkowników podjęte w oparciu o informacje publikowane na stronach serwisu www.autooplataproduktowa.pl.

§ 5.
Korzystanie z serwisu przez Użytkowników i Odwiedzających jest bezpłatne.

§ 6.
1. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczony dostęp do Serwisu z powodu awarii systemów łączności telekomunikacyjnej oraz szkód przez te awarie wykonanych lub innych utrudnień niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odwiedzających lub Użytkowników Serwisu, w szczególności naruszenie przez nich dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich.
3. Zakazane jest prowadzenie przez Użytkowników reklamy bądź działań promocyjnych jakiegokolwiek produktu czy usługi.
4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać polskiego prawa, nie stosować technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu oraz nie podejmować jakichkolwiek innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności skutkujących powstaniem szkód dla Usługodawcy.

§ 7.
1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu należy przesyłać za pomocą adresu poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie, bądź pisemnie na adres INTEGRATOR Sp. z o.o., 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 1, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia objętego uwagami bądź reklamacją.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Usługodawcy.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
a) dane Użytkownika – imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej;
b) zwięzły opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Reklamacja złożona niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8.
1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści na stronie www.autooplataproduktowa.pl.
2. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyny. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.autooplataproduktowa.pl.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej serwisu www.autooplataproduktowa.pl informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż wejście do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Strona ta powstała w związku z narastającymi problemami związanym z opłatami produktowym. Postaramy się wyjaśnić główne aspekty związane z ustawowymi obowiązkami przedsiębiorców wprowadzających samochody na polski rynek. Będziemy odpowiadać na nurtujące Państwa pytania dotyczące gospodarowania odpadami, obrotu akumulatorami, opłatami produktowymi oraz innymi dziedzinami związanymi z recyklingiem pojazdów.

DO OBOWIĄZKOWEJ REJESTRACJI BDO POZOSTAŁO
74
DNI
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane